Przedstawiony poniżej wykaz dokumentów ma charakter jedynie przykładowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego prosimy o kontakt z kancelarią (osobiście, telefonicznie lub mailowo).

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 •  odpis zwykły księgi wieczystej (ważny 1 m-c);
 •  podstawa nabycia t.j. np.: wypis aktu notarialnego / odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zasiedzeniu / wypis aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 • wypis z rejestru gruntów / ewentualnie również wyrys z mapy ewidencyjnej /,
  w przypadku podziału nieruchomości: mapa z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta określające przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu;
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania), jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
 • warunki zawarcia umowy (cena/ wartość rynkowa/ sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości );
 • opis nieruchomości

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU

 • odpis zwykły księgi wieczystej (ważny 1 m-c);
 •  podstawa nabycia t.j. np.: wypis aktu notarialnego / odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zasiedzeniu / wypis aktu poświadczenia dziedziczenia;
 •  zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 • zaświadczenie z Urzędu Miasta/ Gminy o braku osób zameldowanych;
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatnościach opłat eksploatacyjnych,
 •  dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania), jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
 • warunki zawarcia umowy (cena/ wartość rynkowa/ sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości );

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia: t.j. np.: przydział lokalu, wypis aktu notarialnego / odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zasiedzeniu / wypis aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 •  dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania), jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
 •  zaświadczenie z Urzędu Miasta/ Gminy o braku osób zameldowanych;
 •  zaświadczenie o braku zadłużenia w płatnościach opłat eksploatacyjnych,
 •  warunki zawarcia umowy (cena/ wartość rynkowa/ sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości ).

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy
 • dane osobowe pełnomocnika
 • opis nieruchomości

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków

TESTAMENT:

 • dane osobowe testatora;
 •  dane osoby powoływanej do dziedziczenia

PRZYJĘCIE / ODRZUCENIE SPADKU

 •  dane osobowe osoby przyjmującej /odrzucającej spadek,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych,

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 •  nr PESEL zmarłego.