Notariusz Małgorzata Parada Piekary Śląskie Bytom ska 77

Stosownie do treści art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku –Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2291 z późn. zm.) notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. 1) sporządza akty notarialne (np. umowa sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu);1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; (notarialne stwierdzenie nabycia spadku);1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;2) sporządza poświadczenia (np. poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności z okazanym dokumentem);3) doręcza oświadczenia;

  4) spisuje protokoły (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o.),

  5) sporządza protesty weksli i czeków;

  6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

  7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

  8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

  8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

  9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.